Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är samordnare och intressepolitisk talesperson för Attention i Göteborg samt ledamot i Riksförbundet och NSPH. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

Gransnkingsnämnden fäller Fördärvet

Granskningsnämnden fällde den på SVT visade dokumentären Fördärvet. Det hade kommit in 14 anmälningar mot programmet och granskningsnämnden prövade opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet.

GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Opartiskhet

Dokumentären Fördärvet skildrade den infekterade strid som forskningen kring begreppet Damp gett upphov till och som ledde fram till att Gillberggruppen i Göteborg förstörde sitt eget forskningsmaterial. Programmet innebar ett ifrågasättande av Gillberggruppens slutsatser när det gäller förekomsten av Damp/ADHD hos barn, och den metod gruppen använt sig av i sin forskning (så kallad naturalförloppsstudie) ifrågasattes också.
Programmet tog även upp de anklagelser om eventuellt forskningsfusk som förekommit mot Gillberggruppen och det antyddes att förstörelsen av forskningsmaterialet inte hade sin grund i utfärdade sekretesslöften utan hade skett för att dölja brister i materialet. Det av reportrarna genomförda ”tuggexperimentet” innebar samtidigt ett ifrågasättande av om någon förstörelse av forskningsmaterialet faktiskt hade ägt rum. Även om program får ha en kritisk infallsvinkel anser Granskningsnämnden att framställningen i dessa delar blev så ensidig till förmån för Gillberggruppens kritiker att den strider mot kravet på opartiskhet i SVT:s sändningstillstånd. Det förhållandet att Gillberggruppen avböjt att medverka i programmet och att gruppen erbjudits ett genmäle efter sändningen ändrar inte den bedömningen.
I programmet beskrev några av de medverkande hur de hade kontaktats av Göteborgsprofessorn Elias Eriksson som engagerat sig på Christopher Gillbergs sida i den aktuella forskarstriden. Nämnden anser inte att dessa personers beskrivningar av hur de hade upplevt kontakterna med Eriksson var av sådan karaktär att de krävde ett bemötande från hans sida. Nämnden anser inte heller att det anmälarna tagit upp i övrigt innebär att programmet strider mot kravet på opartiskhet.

Saklighet
Eventuella brister i saklighet får väsentligen tillskrivas den ovan påtalade
partiskheten. Nämnden gör därför ingen särskild prövning av programmet
i detta avseende.

Privatlivet
I programmet återgavs ett utdrag ur ett privat brev som Carina Gillberg hade
skrivit till Leif Elinders släktingar. Nämnden anser att publiceringen av detta
brevutdrag och sättet det skedde på utgjorde ett intrång i Carina Gillbergs
privatliv. Något oavvisligt allmänt intresse som motiverade intrånget fanns
inte, varför programmet i denna del strider mot bestämmelsen om respekt för
den enskildes privatliv i SVT:s sändningstillstånd.

Detta beslut har fattats av Henrik Jermsten, Jan-Erik Billinger, Per Frankelius, Olle Lidbom, Annika Åhnberg och Pia Brandelius efter föredragning av Eva Tetzell.

På Granskningsnämndens vägnar

Henrik Jermsten
Eva Tetzell

Programmet fälldes på två av tre punkter, där den andra punkten om saklighet inte prövades separat. Det ger åtminstone lite upprättelse åt Christopher Gillberg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: