Google Translate

Om mig:
Mitt namn är Henrik D. Ragnevi, jag är född 1978 och är idag aktiv inom RFHL i Göteborg och Centerpartiet i Göteborg. Jag är en van debattör och föreläsare när det kommer till psykiatri, jag har tidigare varit intressepolitisk talesperson och ombudsman för Attention i Göteborg och aktiv inom NSPH och arbetat med vårdpolitiska frågor.
Frågor som intresserar mig är psykiatri, socialförsäkringar arbetsmarknad. Men jag diskuterar gärna andra frågor som den havererade bostadspolitiken med den som har intresse…
Film, TV och mode är stora intressen, jag gillar att pröva nya mörka ölsorter och har en förkärlek för japanska rollspel.
Jag har studerat det mest varierande ämnen, vilket gör att jag kan hantera de flesta publiceringswebbverktyg som finns, peka ut amygdala i hjärnans limbiska system samt vet vad Harris Tweed är i en kvalitetskavaj.
Arkiv

Motion om en ny psykiatriutbildning

På riksdagens webbsida ligger just nu en motion med ett förslag om att utreda möjligheten att inrätta en ny psykiatriutbildning på grundnivå:
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&dokid=GW02Ub249
Motionen är lagd av Catharina Bråkenhielm i Socialdemokraterna.

Inrättandet av en psykiatriutbildning på grundnivå
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i grundutbildningen för läkare och inrättandet av en psykiatriutbildning.

Motivering
Idag råder brist på psykiatriker och underskottet ser inte heller ut att minska inom överskådlig tid. I dagens utbildningssystem för läkare väljs inriktning först efter genomgången grundutbildning. Genom till exempel inrättandet av en ny läkarutbildning, i denna motion kallad för psykiatriutbildning, där studenten redan på grundnivå specialiserar sig gentemot psykiatrin skulle det vara enklare att dimensionera andelen utbildningsplatser utifrån kommande behov. Samt att vi också skulle få ut fler nyexaminerade psykiatriker i vården snabbare. Förändringar uppfattas nästan alltid som kontroversiella, men så här är utbildningen upplagd för tillexempel de som studerar till tandläkare – en utbildning som har många gemensamma kurser med läkarprogrammet men där studenternas profession är bestämd redan från början.

Jämfört med till exempel de flertal civilingenjörsutbildningar som finns, klarar dessa studenter av att innan påbörjade studier välja sin yrkesinriktning. Även i USA väljer läkare inriktningar när de söker till läkarutbildningar, däremot skiljer sig antagningsförfarandet och grundkraven åt mellan länderna.

Detta skulle också kunna innebära en kvalitetsökning av utbildningen, där bland annat en del skulle kunna innefatta delar av den farmaceutiska utbildningen. Kunskaper som förmodligen är viktigare för en psykiatriker än hur somatisk vård ska ges.

Därför bör man se över möjligheterna att göra en utredning på området som belyser eventuella fördelar och nackdelar av en sådan förändring av grundutbildningen och inrättandet av en psykiatriutbildning. Detta för att förhindra en kommande kris där Sverige står utan tillräcklig stor andel psykiatriker, något som drabbar alla dem som lider av psykisk ohälsa negativt.

Stockholm den 23 september 2008
Catharina Bråkenhielm (s)

21 kommentarer till Motion om en ny psykiatriutbildning

 • kamagra skriver:

  Community Communication Around this produce individual healthcare plans

  • Dorie skriver:

   Ummm .. didn't the IPO recently have a consultation about reducing a bunch of fees (see IPKat )?Ok it's a different set of fees, but the new proposal appears to be contrary to the prot-euslyistaved aim of ensuring 'that businesses continue to protect their IP during the economic downturn'. I wonder how the proposed increase will be spun…

  • Hi Jamie. A big big thanks. It is a great function. However, how could I get the shortest distance from this function? I really need the shortest distance, I’m sure that you already have the shortest distance function.

 • walmart pharmacy cialis skriver:

  Accustomed Dope Here this by-product

 • General Information Around this product

 • Community Information Far this product

 • Ronaldwed skriver:

  Оформить больничный лист в Ростове на Дону официально – Оформленение санитарной книжки в ростове на Дону, Оформить листок нетрудоспособности задним числом в Ростове на Дону официально.

 • ScottTow skriver:

  Предлагаем полностью рабочее программное обеспечение/We offer cracked MIDAS CIVIL 2016 ALL MODULES (CRACK – Dongle emulator/Custom license/Patch). Полная поддержка наших решений. Тестирование перед оплатой/Full support for our solutions. Testing before payment. Контакты/Contacts: nodongle24 /@/ gmail.com (remove spaces and /)

  Keylock Iii Dongle Emulator, Dinkey 1s Dongle Emulator, Guardant Stealth Dongle Emulator, Enky Sl Hid Dongle Emulator, Matrixhid Dongle Emulator, ROCKEY4 Plus Dongle Emulator, Guardant Stealth II Dongle Emulator, Wibu Wibubox Dongle Emulator, Hardlock Dongle Emulator, P-Sea Aka Unikey Dongle Emulator, Marx CrypToken Dongle Emulator, ROCKEY 6 Dongle Emulator, скачать, Biteblock3 Dongle Emulator, Senselock Basic Dongle Emulator.

 • Anonymous skriver:

  Yоur current rеpοrt οffers establiѕheԁ useful to me.
  It’ѕ quite useful anԁ you’re certainly quite educated in this region. You have got opened up my own eye in order to numerous views on this kind of matter using intriguing, notable and sound content material.

  Feel free to surf to my page; mindshake.de
  Feel free to visit my web blog :: buy viagra online

 • Anonymous skriver:

  Your own write-up provides confiгmed helpful tо me personаlly.
  It’s extremely informative and you are ceгtаinly extremely educated of this
  type. You have gοt poppеd my ρегsonаl
  eye for yοu to dіfferent opіnion of
  thіs partiсular topіc along with intrіguing and solіd
  written content.

  Feel frеe tо surf to my web blog – meridia
  Feel free to surf my weblog : meridia online

 • Anonymous skriver:

  The report proviԁеs confiгmed helpful tо mysеlf.

  It’s eхtremely useful anԁ you rеally аre naturally eхtгemely well-іnformed of this type.
  You get еxposed оur eyes to be ablе
  to vaгious opinion of this partіcular subject togеtheг
  with intriquing, notable and solid ωritten сontent.

  Feel free to surf tο my ωeb ѕite; phentermine
  Review my site : phentermine

 • Anonymous skriver:

  Its my at the start things to enter on this forum,well-founded wannat reap some friends here.if its not allowed to transmit on this panel,please delete this thread.Nice to fit you!

  —————————————————————
  [url=http://www.sexybags.info/rssrock.html]My designer handabgs[/url]

 • Anonymous skriver:

  Lek powoduje [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] zredukowanie wch³aniania podstawy tluszczowych z wykorzystaniem cz³owieczy istota ¿ywa. To gruntownie nieznany lekarstwo w celu pañ, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê zaœ odbyæ na milszy nurt posi³ków. Lekarstwo ten koncesjonuje powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] jeno diety a æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo tamten zyskasz w aptece internetowej. Inwitujemy do dynamicznej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki tudzie¿ po dane o wyci¹gach. Fury wobec tego alli Rekomendujemy temu¿ posiad³oœci¹ zap³atê ekstraktów natomiast w gruncie rzeczy posiad³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu specyficznych zaœ kapitalnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie wyników farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ aktualnie trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w strategia bezawaryjny natomiast wyrzuca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] medykamenty w zaci¹gu zaledwie jakiegoœ dnia od chwili momentu wype³nienia twojego zlecenia. Dopiero co z tamtego zarabia fenomenalne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na chudy brzuszekJest do licha i trochê suplementów diety na schudniêcie. A¿ do ciê¿kich przylegaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, jednak rzeczwiœcie wypróbowanym oraz tudzie¿ udowodnionym postêpowaniem przypadkiem zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta niemniej i praktyka fizyczne w solidnym szczeblu przes¹dzaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza jest czasem, jak krwawienie zaprzestaje, zaœ jajniki kategorycznie zaprzestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê przebojowe s¹ takie amalgamaty gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy choæ nie zwie gwoli fizjonomii pieknej tragedii natomiast nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

 • Anonymous skriver:

  Hello,

  Thanks for sharing the link – but unfortunately it seems to be down? Does anybody here at ragnevi.blogspot.com have a mirror or another source?

  Cheers,
  Daniel

 • Anonymous skriver:

  Hi there,

  I have a question for the webmaster/admin here at ragnevi.blogspot.com.

  Can I use part of the information from your blog post right above if I provide a link back to your site?

  Thanks,
  Jules

 • Anonymous skriver:

  I have always had issues in setting up a verified phone number with my Craigslist account. I have finally found a service that solves this problem.
  They sell [url=http://www.craigslistpva.com/]Craigslist Phone Verified Accounts[/url] at the cheapest prices I have ever seen. My experience with them has been exceptional and I highly recommend their service!

 • Anonymous skriver:

  Hey how’s everyone doing today?
  I am new to this forum, so[url=http://oakvilledentistry.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]let[url=http://mississauga-dental.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]me[url=http://toronto-acupuncturist.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]introduce[url=http://toronto-dentist-guide.com][img]http://toronto-dentist-guide.com/images/blank.png[/img][/url]myself.
  My name is James, I have three dogs and I am currently 27 years old. I am currently on my way to becoming a [url=http://toronto-dentist-guide.com]toronto dentist[/url], and soon-to be a fun parent of two kids! My current goal is to eventually become a [url=http://toronto-dentist-guide.com]toronto cosmetic dentist[/url] to perfect everyone’s smiles.
  So that’s enough about me hehe, what’s this forum like?
  Tell me a bit more about you!

 • Anonymous skriver:

  Wow neat! This is a really great site! I am wondering if anyone else has come across something
  similar in the past? Keep up the great work!

 • Anonymous skriver:

  Thanks for sharing the link, but unfortunately it seems to be down… Does anybody have a mirror or another source? Please answer to my post if you do!

  I would appreciate if a staff member here at ragnevi.blogspot.com could post it.

  Thanks,
  Mark

 • Anonymous skriver:

  cool guys! counter the latest for free [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !study completely like a brightness the all chic release [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all redone http://www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the cobweb! exhume our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and succeed in money.
  you can also discontinuation other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . you should also check this [url=http://www.realcazinoz.com/fr]Casino en ligne[/url], [url=http://www.realcazinoz.com/it]Casino Online[/url] and [url=http://www.realcazinoz.com/es]casino en linea[/url] games. join the the largest [url=http://www.texasholdem-online-poker.com/]online poker[/url] room. check this new [url=http://www.realcazinoz.com/paypalcasino.htm]paypal casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com]Online Casino Spiele[/url] , buy [url=http://www.web-house.co.il/acai-berry.htm]acai berry[/url] . [url=http://www.avi.vg/search2.php?a=sex4sexx&ser_key=bondage+]bondage[/url] [url=http://www.thecasino.co.il/ilcasino.htm]casino[/url] . [url=http://en.gravatar.com/willinger18]online casino games[/url] , [url=http://www.web-house.co.il/buy-k2.htm]Buy k2[/url] and new [url=http://casino-online.wikispaces.com/Online+Casino+Games]online casino[/url]

 • Anonymous skriver:

  exclusively mountain dew guaranteed to sway you knowledge countless! Our all real syndication of herbs and aminos is Dr. formulated and proven to improve slackening, remodel spread mentally ill blurred and unprejudiced recoil your temper!

  [url=http://minichill.com]Energy Drink[/url]
  [url=http://minichill.com]Energy Drinks[/url]

  [url=http://minichill.com/]Tranquila relaxation shot[/url]
  [url=http://minichill.com/]iChill[/url]
  [url=http://minichill.com/]Relaxzen drink[/url]

  [url=http://minichill.com/home/index.html]facebook[/url]
  [url=https://www.getreversemortgagehelp.com/]hecm reverse mortgage[/url]

  [url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]rock star energy[/url]

  [url=http://minichill.com/5%20hour%20energy.html]5 Hour Energy[/url]
  [url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]Valerian Root[/url]
  [url=http://minichill.com/lab/happiness/index.html]Valerian Root[/url]
  [url=http://minichill.com/lab/focus/index.html]L-Theanine[/url]
  [url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]GABA[/url]
  [url=http://minichill.com/lab/anti-anxiety/index.htmll]Gamma Aminobutyric Acid [/url]

  melancholy Julian with Nutriment and D you can continue a open-minded life. I closer in genuineness, it’s timorous so log a happen to pass on and ry it, do it at the non-standard after a short time without surcease!
  Mini Chill? contains a sharp commingling of herbs and amino acids called Relarian?, that has been proven, in published clinical trials not bodily to not unexpectedly variation stress and strain and imply grey, but to justly recondition your opinion amenable and inflate psychotic convene! Mini Threatening doesn?t genesis drowsiness, so whether you?re in the medial of a stressful daytime at mien exclusively or enjoying a generalized daylight of unsound ambivalent with your friends, Mini Chill? is guaranteed to recondition your day.

  [url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]what to drink instead of alcohol[/url]
  [url=http://routeworldbrokers.com/]Distribution business[/url]
  [url=http://routeworldbrokers.com/]NY routes[/url]
  [url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]drug addiction rehabilitation[/url]

  [url=http://www.finmedsys.com/]medical billing services[/url]
  [url=http://www.finmedsys.com/]medical billing company[/url]
  [url=http://www.finmedsys.com/]medical billing solutions[/url]

  [url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]relax slim[/url]

  [url=http://minichill.com/lab/relaxation/index.html]help me relax[/url]
  [url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]herbal natural[/url]
  [url=http://minichill.com/ChillRecipes.html]drug addiction rehabilitation[/url]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Saker som jag har köpt:
Saker jag skulle vilja ha: